ZORGVISIE 

Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker  is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te  ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder  volgens zijn eigen kunnen, ambities, mogelijkheden en interesses. De  klasleerkrachten zijn de spilfiguren van de hele zorgwerking. Zij worden hierin  bijgestaan door ons zorgteam. De leerkrachten zorgen voor kwaliteitsonderwijs:  de leerlingen krijgen een brede basisvorming waarin de verschillende vakdomeinen  evenwichtig aan bod komen.
  Het onderwijsaanbod wordt door elke leraar aan elke  leerling aangeboden door gebruik te maken van verschillende werkvormen,  groeperingsvormen, differentiatie in basis-, uitbreiding- en  herhalingsleerstof, enz. Vanuit een permanente observatie in de klas en door  regelmatige genormeerde en methodegebonden testafnames worden alle leerlingen  van nabij gevolgd. De zorgcoördinator, de SES-leerkracht en taalondersteuningsleerkrachten  (R&T)ondersteunen de leerkrachten om de leerlingen te helpen bij deze brede  basisvorming.
  Door de grote instroom van anderstalige leerlingen  moeten wij onze zorg hiernaar aanpassen. Wij besteden extra zorg aan de taal en  de taalvaardigheden van elk kind.

Optimale  kansen geven aan alle leerlingen, elk kind tot maximale ontplooiing laten  komen.
  Nastreven  van continuïteit en samenhang om van daaruit de ontwikkelingsdoelen en de  eindtermen te bewaken.
  Zorgkinderen  positief benaderen, ze leren begrijpen, aangepast en gericht begeleiden.
  Een  veilige leeromgeving scheppen.

Zichzelf  kunnen zijn, zich geborgen en thuis voelen op onze school.
  Optimale  leerwinst nastreven door het hanteren van werkvormen die de zelfstandigheid van  de leerlingen aanwakkeren.
  Respect  voor alle culturen, leren omgaan met de steeds groeiende diversiteit.
  Gedreven  en bezielde leerkrachten die begeleiden, sturen, observeren, rapporteren en  ondersteunen.
  Vooropstellen  van de groeimogelijkheden van elk individu.
  Investeren  in een gestructureerde aanpak van leer- en ontwikkelingsachterstanden door een  actieve leerlingenbegeleiding in overleg met alle schoolparticipanten, en met  de ouders.
  Samen zorg  dragen voor elkaar.
  Ieders  talenten en competenties benutten en kansen bieden tot ontwikkeling  ongeacht afkomst, status en niveau.
Elk kind is uniek, moet gewaardeerd en  evenwaardig behandeld worden.