Praktische Informatie - Afspraken

Openstelling  van de school

3.1.1    Dagindeling

Lestijden lagere afdeling :

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

  • van 08.30 uur tot 12.05 uur
  • van 13.25 uur tot 15.20 uur

op woensdag

  • van 08.30 uur tot 12.05 uur


Lestijden kleuterafdeling :

op  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :

  • van  08.30 uur tot 11.40 uur
  • van  12.55 uur tot 15.20 uur

op woensdag  :

  • van  08.30 uur tot 12.05 uur


Opvangperiodes
Ochtendbewaking

  • van 07.00 uur tot 08.00 uur : betalend
  • van 8.00 uur tot 8.30 uur : gratis

Avondbewaking

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   

  • van 15.30 uur tot 15.50 uur : gratis
  • van 15.50 uur tot  18.05 uur : betalend (laatste kwartier aan 0.45 euro)

op woensdag

  • van 12.05 uur tot 12.20 uur : gratis
  • van 12.20 uur tot 18.05 uur : betalend (laatste kwartier aan 0.45 euro)
               Meer informatie over bewakingen in  bundel “ aanvang schooljaar”
Stiptheid

Leerlingen  zijn ten laatste 5 min voor aanvang van de lessen aanwezig op school. 

Laatkomers  storen steeds de reeds ingezette activiteit. 

Te  laat komen dient (ook voor kleuters) steeds door de ouders verantwoord te worden. 

Bij het aankomen op school gaat de leerling ook langs het secretariaat voor een stempel. 
School voortijdig  verlaten

Een leerling kan de school  alleen voortijdig verlaten:

 • Na  voorafgaande vraag van de ouders en mits schriftelijk akkoord van de directeur.  Ieder geval zal individueel behandeld worden.
 • Als  de leerling ziek wordt. De leerling mag echter pas de school verlaten nadat de  school telefonisch contact had met de ouders.
 • Indien  het niet de ouders zijn die het kind komen afhalen dient dit vooraf medegedeeld  en dient de identiteit/verwantschap van de afhalende persoon duidelijk kenbaar  gemaakt te worden.
 • Ook  kleuters worden niet voortijdig uit de klas gehaald Algemene afspraken
 

Communicatie  en goede verstandhouding tussen schoolpersoneel en ouders

 • De  school staat erop dat de communicatie tussen alle betrokken partijen vlot verloopt.
 •  
 • Ouders  (alsook leerlingen) die ideeën, suggesties, opmerkingen of klachten hebben,  kunnen daar altijd mee terecht bij de directeur.
 •  
 • Specifieke  vragen die de ouders willen stellen aan de leerkracht van hun kind, kunnen deze  na afspraak stellen.
 •  
 • Bovendien  werkt onze school samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat  het welbevinden van leerlingen helpt bevorderen.
 •  
 • Diversiteit:  onze school is een “spiegelschool”, een maatschappij in het klein, een  fantastische kans om op een respectvolle en verdraagzame manier te leren omgaan  met elkaar.

Schoolverzekering

       
    

De leerlingen worden door Scholengroep Midden-Brabant  verzekerd tegen alle schoolongevallen en ongevallen “op de weg van en naar de  school” (d.i. het normale traject dat de leerling moet afleggen om zich van  zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit  plaatsvindt en omgekeerd).

Deze verzekering dekt enkel lichamelijke schade volgens  volgende regeling:

   
 • Terugbetaling  van de behandelingskosten voor de geneeskundige vertrekkingen en producten die  zijn opgenomen in het RIZIV-barema
 •  
 • Tot  beloop van de eventuele opleg na de tussenkomst van het ziekenfonds
 •  
 • Tot  een maximum van 200% van dit barema
 •  
 • Gedurende  een periode van maximaal 3 jaar na datum van het ongeval

Scholengroep Midden-Brabant heeft voor alle leerlingen  ook een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

Elk ongeval moet zo vlug mogelijk gemeld worden op het  schoolsecretariaat.

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor  volgende zaken die niet door de verzekering gedekt worden:

   
 • Stoffelijke schade  aan of verlies van juwelen, kledingstukken, fietsen of andere eigendommen van  leerlingen
 •  
 • Diefstal


In volgende situaties verliest de leerling het recht op  tussenkomst van de schoolverzekering:

   
 • Het niet opvolgen  van het schoolreglement
 •  
 • Zich niet binnen  een redelijke tijd t.o.v. het aanvangs- of einduur van de school, van huis naar  school begeven of omgekeerd
 •  
 • Zich aan het  toezicht onttrekken

Opmerking: de ouders worden aangeraden een familiale  verzekeringspolis te onderschrijven om schade die hun kind eventueel zou  toebrengen aan derden alsook aan de schoolinfrastructuur te vergoeden. 

   

         
Gezondheidsbeleid
       

Eten en drinken

Onze  school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn  op een gezonde levensstijl o.m. door het voeren van een gezond eet-, drink- en  bewegingsbeleid. We vragen hierbij uitdrukkelijk de medewerking van de ouders:

   
 • We vermijden snoep en frisdrank op  school.
 •  
 • Fruit, yoghurt, een koek of een boterham  zijn gepaste tussendoortjes die tijdens de speeltijd geconsumeerd kunnen worden  ( zie ook specifieke leefregels 3.2.15 ).
 •  
 • De school promoot te allen tijde het  drinken van water (ook gebruik van de waterfonteintjes).
 •  
 • Wij verkiezen een verjaardagsfeestje in  de klas met cake, fruit of gebak. Concrete afspraken hieromtrent worden vooraf  gemaakt met de klastitularis.
 •  
 • In de voormiddag mogen leerlingen een stuk fruit of boterham eten als tussendoortje, in de namiddag pas een koek.

In geval van (besmettelijke) ziekte

Ouders en school zullen er over waken  dat de veiligheid of gezondheid van het eigen kind, noch die van anderen in het  gedrang komen.

Van zodra zich een geval van  besmettelijke ziekte in het huisgezin voordoet zijn ouders verplicht de  directeur onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen. Op die manier kan een  eventuele uitbreiding ingedijkt en de gezondheid van alle leerlingen zoveel  mogelijk beschermd worden.

Het gaat  daarbij om: meningitis, polio, difterie, roodvonk, tuberculose, buiktyfus,  hepatitis A, hepatitis B, bof, mazelen, rubella (rode hond), schurft,  windpokken, dysenterie, salmonellosen, kinkhoest, impetigo, schimmelinfecties,  parelwratten, hoofdluizen, HIV-infectie.

Wanneer de directeur vermoedt dat de  gezondheidstoestand van een leerling gevaar oplevert voor de medeleerlingen,  zal hij contact opnemen met de arts van het begeleidend CLB.

De directeur kan een medisch attest  eisen en de toegang tot de school weigeren.

De  school heeft een onderwijzende en opvoedende roeping, maar is (buiten  EHBO-opvang) niet in staat medisch-verzorgende taken op zich te nemen. Daarom  en ook om de gezondheid van de medeleerlingen te beschermen blijven kinderen  met koorts en besmettelijke ziekten thuis.

Indien  kinderen in de loop van de schooldag ziek worden, zullen de ouders telefonisch  verwittigd worden met het verzoek hun kind zo snel mogelijk af te halen.


Luizen en neten

Van zodra er bij een leerling luizen of  neten vastgesteld zijn, krijgen alle leerlingen van de klas een eerste brief  mee waarin vermeld wordt dat er luizen/neten  vastgesteld zijn en hoe er behandeld dient te worden. De school registreert de  besmette leerlingen. De ouders dienen onmiddellijk de behandeling te starten.  Het CLB wordt op de hoogte gebracht.

Binnen de  week (na het uitdelen van de brief) worden de  betrokken leerlingen waar luizen/neten werden vastgesteld opnieuw gecontroleerd  door het CLB. De CLB-arts/verpleegkundige contacteert indien nodig de ouders  rond verdere maatregelen en bespreekt deze met de directeur van de school.

Eén week na het uitdelen van de brief  controleert de school de leerlingen waarbij luizen/neten vastgesteld zijn en  verwittigt het CLB indien er zich nog een probleem stelt.
 
  Binnen de week worden de betrokken ouders samen met de leerling uitgenodigd op  het CLB. De CLB-arts kan in samenspraak met de schooldirecteur de leerling de  toegang tot de school weigeren.

De CLB-arts/verpleegkundige evalueert  de behandeling en de CLB-arts levert een attest af dat de leerling terug  toegang tot de school verleent.


Toedienen van medicatie

De school beschikt niet over medicatie. Er wordt in  principe door personeelsleden van de school ook geen medicatie aan leerlingen  toegediend.

Dit kan zeer uitzonderlijk wel gebeuren als tegelijk aan  alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

   
 • op uitdrukkelijke  vraag van de ouders
 •  
 • na  voorafgaandelijke toestemming van de directeur
 •  
 • uitsluitend  medicatie die voorgeschreven is door een behandelend arts die hiervoor een,  ondertekend en van zijn stempel voorzien, attest aflevert met minstens volgende  vermeldingen:
 •  
 •  Naam en voornaam  van de leerling

        Naam van de medicatie
                     -   toe te dienen dosis
                       -  periode van toediening (van…  tot …)
                       -  tijdstip van toediening

   
 • de ouders de  medicatie, voorzien van de nodige identificaties, op school bezorgen Outfit

Kledij, symbolen, sieraden en dergelijke mogen nooit de  bedoeling hebben om te provoceren, een inbreuk te plegen op de goede zeden, de  vrijheid van anderen te belemmeren of de eigen levensbeschouwelijke of  politieke overtuigingen aan anderen op te dringen.

Het is  niet toegelaten levenbeschouwelijke kentekens te dragen, tenzij tijdens de  lessen levensbeschouwelijke vakken.

Om redenen van hygiëne en/of veiligheid moet in sommige  lessen aangepaste kledij gedragen worden. In sommige gevallen zal het dragen  van turnpak, badmutsen of schortjes aangewezen of zelfs verplicht zijn. In  andere gevallen zullen sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke verboden  worden wanneer de eigen veiligheid of gezondheid of die van anderen in het  gedrang komt of een ernstige bedreiging vormt voor de orde op school.

In de gebouwen dragen de leerlingen geen hoofddeksels.
Rookverbod

Op het volledige schooldomein geldt voor iedereen en  overal rookverbod:

   
 • binnen alle  gebouwen: altijd
 •  
 • buiten de gebouwen:  van 06u30 tot 18u30 tijdens de lesdagenBeschadigingen

De school vraagt en waardeert de  medewerking van iedereen om beschadigingen en diefstal tegen te gaan, om  nodeloze verspilling van tijd en geld te voorkomen, om duurzame investeringen  in schooluitrusting niet te ontmoedigen.

De kosten van elke opzettelijke beschadiging van  persoonlijke bezittingen van medeleerlingen, leerboeken, meubilair of  leermiddelen vallen ten laste van de ouders van de dader.
GSM  en mediadragers

Met mediadrager wordt bedoeld elektronische dragers van  geluid en/of beeld (vb.i-pod, MP3, GSM) al dan niet in combinatie met andere  functies.

Uit  bezorgdheid om verlies, diefstal en ruzie te voorkomen, worden leerlingen  gevraagd enkel het strikt schoolnoodzakelijke mee te brengen naar school. Ze  doen dit in ieder geval steeds op eigen risico. De school kan er in geen geval  verantwoordelijk voor gesteld worden.

Leerlingen  die om een of andere reden een gsm of een mediadrager bij hebben, geven deze  aan de leerkracht in bewaring.
  De gsm  staat alleen buiten de schoolmuren aan.
  Onverminderd de toepassing van de in punt 5 voorziene  orde- en tuchtmaatregelen kan een personeelslid bij overtreding van  bovenstaande bepalingen de “toestellen” in bewaring geven bij de directeur die  beslist over de duur (maximum 14 dagen) van het in bewaring houden. De  vakantieperiodes schorsen de duur van in bewaring geven op.

Het toestel blijft hoe dan ook eigendom van de leerling.

Opmerkingen:

   
 • in geval van  dringende noodzaak kan een leerling steeds vanop het secretariaat naar zijn  ouders telefoneren.
 •  
 • ouders die zeer  dringende boodschappen hebben voor hun kind kunnen eveneens bellen naar het  secretariaat. De leerling zal zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden.Bezittingen - diefstal

De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor  een eventuele ontvreemding, ook niet op plaatsen die normaal onder toezicht  staan.

Wanneer iemand betrapt wordt op diefstal, kan de  procedure voor een definitieve verwijdering uit de school (zie 5.2.2.2)  opgestart worden.

Privé - domein

De school is  een privé-domein. Dit houdt in dat de directeur het recht heeft personen de  toegang tot de campus van de school te weigeren.  

Pesten

Kinderen die gepest worden, kunnen zich hierdoor zeer  ongelukkig voelen.
  Een pestvrije school bestaat jammer genoeg niet. Toch wil  de school hier erg veel aandacht aan besteden.
  Van zodra pestgedrag ontdekt of gesignaleerd wordt, zal  voor een gepaste aanpak gezorgd worden.

Toezicht

De school is niet verantwoordelijk voor leerlingen die  zich waar dan ook aan het toezicht onttrekken (zie ook punt 3.2.2,  schoolverzekering).

Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal

Tijdens  de schoolactiviteiten worden van de leerlingen foto’s en video-opnamen gemaakt.  Deze worden gebruikt voor de schoolwebsite en om publicaties te illustreren.  Door de ondertekening van het schoolreglement geven de ouders expliciet  toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.

            
Respect  voor mensen en materialen
         

Iedereen  is welkom op onze school en heeft er recht op een volwaardige plaats. Daarom  wordt er van iedereen, leerlingen, ouders en schoolpersoneel verwacht respect  en begrip te hebben voor:

   
 • de maatschappelijke, culturele en  ideologische achtergrond van anderen; wij respecteren de mening van anderen en  tonen respect in de omgang met elkaar. Fysiek noch verbaal geweld wordt  getolereerd
 •  
 • de infrastructuur, het meubilair en  eigen/andermans bezittingen

 

Vrijheid  van meningsuiting

Op onze  school wordt de vrijheid van meningsuiting gerespecteerd. Dit mag echter nooit  leiden tot het beledigen of onnodig kwetsen van medeleerlingen of leerkrachten.

De  vertolking van de eigen mening tegenover andere leerlingen, leerkrachten,  bezoekers gebeurt op een beleefde en respectvolle manier.

 Specifieke leefregels
  Kledij en verloren voorwerpen
  Gelieve alle kledij te  naamtekenen. Verloren voorwerpen worden steeds gedurende één trimester          verzameld. Op het einde van elk  trimester doen we een oproep aan ouders om een kijkje te komen werpen op de  gevonden voorwerpen :
  Voor de lagere school :  kapstokken aan de refter, onder luifels
  Voor de kleuterschool: in de  kleuterblok
   

Eerbied voor de  natuur
  Wij hebben het privilege onderwijs te kunnen aanbieden in  een groene school. Wij vragen dan ook dat bloemen, planten en dieren met  respect behandeld worden.
  Vervuiling op ons domein wordt niet getolereerd en leidt  tot de volgende alternatieve straf gegeven door de persoon die bewaking doet:  het zoeken van tien andere papiertjes op het domein en deze in de vuilbak  werpen.
  Na de speeltijden van 10.30 uur en die van 14.30 uur zal  de groenploeg van dienst ( elke klas komt tijdens het jaar aan bod )  het domein inspecteren en eventueel afval  oprapen.
  Wij sorteren op de speelplaats: een vuilbak voor de flesjes  en een vuilbak voor het andere afval.
  Om de afvalberg te verminderen mogen de kinderen geen  aluminiumpapier meebrengen, maar enkel brooddozen.
  

Orde en wellevendheid

Van onze leerlingen wordt verwacht dat ze zich op school  ordelijk en rustig gedragen, rekening houden met mekaar en de schoolregels  respecteren.
  In de gangen van de school mag niet gelopen, noch lawaai  gemaakt worden.
  Bij het eerste belsignaal gaat iedereen in de rij staan  en bij het tweede zijn we allemaal stil!

Verzorgd  taalgebruik
  Op de school is schelden en vloeken niet acceptabel. Niet  alleen leidt dit tot het onnodig kwetsen van anderen, het leidt ook tot een  klimaat waarin sommige leerlingen of leerkrachten zich niet meer veilig voelen.  We blijven erop toezien dat er alleen Nederlands gesproken wordt.

Opvolging  van richtlijnen van directeur en personeel ( onder andere bij   inzameling van gelden, melding van afwezigheid ).

Door de directeur en het personeel van de school worden  diverse richtlijnen gegeven. Deze dienen strikt nageleefd te worden.
  Het niet naleven van regels door onze leerlingen zal  altijd aan de ouders gemeld worden.

Zich houden  aan de aangewezen, afgebakende speelruimte
  Het is strikt verboden voor onze leerlingen om gedurende  de schooltijd het domein te verlaten.
  Indien een leerling om een bepaalde reden toch de school  dient te verlaten kan dit alleen mits schriftelijke toestemming van de ouders  (vb  nota in agenda ) en de directeur.
Tijdens speeltijden en na  schooltijd blijft niemand zonder begeleiding van een leerkracht in de  klaslokalen en in de gangen rondhangen.

In de klas

Houding/attitude :

   
 • Je gaat pas zitten of rechtstaan als de  leerkracht dit zegt.
 •  
 • Als je iets wil zeggen, steek je steeds  de hand op. Als de leerkracht je aanduidt, krijg je het woord.
 •  
 • Je antwoordt steeds met 2 woorden : bv.  : ja, juf…..
 •  
 • Je onderbreekt een gesprek niet en wacht  je beurt af.
 •  
 • Je schommelt niet op je stoel en zit  netjes aan je bank.
 •  
 • Je blijft op je stoel zitten en loopt  niet ongevraagd rond.

Werkhouding :
  *    Je kijkt niet af van je buur.
  *    Bij het maken van je individuele taken,  treuzel je niet en probeer je binnen de afgesproken tijd   je opdrachten af te werken.

Agenda :

   
 • In je agenda staat de datum netjes  vermeld.
 •  
 • Het is een officieel document dat netjes  en ordelijk gehouden moet worden.
 •  
 • Je ouders dienen je agenda elke week te  ondertekenen, liefst dagelijks.
 •  
 • Nota’s en brieven aan de ouders gericht  komen ’s anderendaags getekend terug. Facturen worden onmiddellijk thuis  afgegeven.
 •  
 • Mededelingen voor ouders gebeuren via  website. Deze mededelingen worden steeds in de agenda aangekondigd.
 •  
 • Indien ouders in het begin van het  schooljaar kozen voor een papieren versie, dan krijgt hun kind de mededelingen  op papier mee. Vermits wij een milieubewuste school zijn, proberen wij de  elektronische manier van werken te promoten.
 •  
 • Brieven met invulstrookjes worden  standaard aan alle kinderen meegegeven.

Boekentas  

   
 • Je boekentas wordt ordelijk en netjes  gehouden.
 •  
 • Je boekentas plaats je naast je bank,  eventueel aan de daarvoor voorziene haak.
 •  
 • Er steken enkel schoolbenodigdheden in.

Huistaken/lessen 

   
 • Maak steeds je huiswerk, het is geen  straf maar het helpt je.
 •  
 • Verzorg je huiswerk, het is geen  kladblad.
 •  
 • Als je thuiskomt, begin je best  onmiddellijk aan je taken.
 •  
 • Bij het herhaaldelijk niet maken van  taken, kan de leerkracht sancties opleggen.
 •  
 • Indien een kind op regelmatige basis  niet in orde is met zijn taken en indien sancties van de leerkracht niet  helpen, dan bespreekt de leerkracht dit met de directeur en dan zoeken we hier  samen naar een oplossing.

Schoolmateriaal 

   
 • Naamteken je persoonlijk schoolmateriaal.
 •  
 • Gevonden voorwerpen worden steeds aan de  leerkracht afgegeven.
 •  
 • Er wordt enkel met toestemming van de  leerkracht een voorwerp doorgegeven aan een andere leerling. Er wordt niet mee  gegooid.
 •  
 • Tijdens de les gebruik je enkel je eigen  benodigdheden. Wees daarom steeds in orde.
 •  
 • Zorg dat je potlood en kleurpotloden  gescherpt zijn, zo verlies je geen tijd in de klas.
 •  
 • Laat overbodige rommel uit je pennenzak.  Zorg dat je schooletui er heel ordelijk en verzorgd uitziet.
 •  
 • In de klas stellen wij gratis  schoolmateriaal ter beschikking. Voor dit materiaal heb je evenveel respect als  voor je eigen materiaal. Indien dit materiaal bewust vernield wordt, dan vragen  wij aan de leerling om dit materiaal te vergoeden of te vervangen.
 •  
 • Het materiaal van de klas blijft in de  klas, tenzij je toestemming hebt.
 •  
 • Indien je materiaal, nodig voor je  huiswerk, thuis niet hebt, dan mag je dit mits toestemming van je  leerkracht uitlenen, maar moet je het de volgende dag weer terug meebrengen  naar school. De leerkracht zal in je agenda noteren wat je mee naar huis hebt  genomen. Indien je dit materiaal niet terug meebrengt of bent verloren, dan  vragen wij aan de leerling om dit bedrag te vergoeden of te vervangen.

Plaats in de klas 

   
 • Je zit op de plaats die de leerkracht je  heeft aangewezen.
 •  
 • Tijdens het schooljaar verander je een  aantal keer van plaats. De leerkracht beslist wanneer, niet jij.

Orde en netheid in de klas

   
 • Veeg je voeten als je binnen komt.
 •  
 • Met modderschoenen blijf je uit de klas.
 •  
 • Je laat geen papiertjes of voorwerpen  slingeren in de klas.
 •  
 • Vuilnis wordt in de juiste vuilbak  gesorteerd.

Op de  speelplaats

   
 • Enkele  altijd geldende regels:
 •  
      
  • Je eet en drinkt onder de luifels.
  •    
  • We drinken enkel water op school. Geen frisdranken of  fruitsap. Enkel flesjes of drinkbussen toegestaan.
  •    
  • Tijdens de eerste speeltijd : enkel boterhammen en / of  fruit
  •    
  • Tijdens de namiddagspeeltijd worden koekjes ( geen snoep  ) toegelaten.  
  •    
  • Je gaat niet op de banken staan.
  •    
  • Je speelt op de speelplaats. Niemand komt voorbij de  witte lijnen.
  •    
  • Je speelt op de stenen of het voetbalveld; niemand komt  aan het vijvertje of de fietsenrekken.
  •  
   
 • Bij  regenweer:
 •  
      
  • Iedereen speelt rustig onder de luifels.
  •    
  • Het spelen met ballen en het lopen tussen de kinderen is  wegens plaatsgebrek verboden.
  •  
   
 • Afspraken i.v.m. het voetbal- en volleybalveld:
 •  
      
  • ‘s morgens: niemand
  •    
  • speeltijd voormiddag    :   1ste  graad
  •    
  • speeltijd middag deel 1:   2de graad
  •    
  • speeltijd middag deel 2:   3de graad
  •    
  • speeltijd  namiddag:          1ste graad
  •  

Lijst i.v.m. afspraken hangt op naast het veld.

   
 • Afspraken i.v.m. toiletbezoek op de speelplaats
 •  
      
  • Iedereen gaat onmiddellijk na het belsignaal naar het  toilet en dit onder toezicht van een leerkracht. Je gebruikt hiervoor de  toiletten in het schoolgebouw.
  •    
  • Je moet toch nog naar het toilet tijdens de speeltijd: enkel  en alleen mits toestemming van de leerkracht. Je gebruikt alleen het toilet op  de speelplaats ( naast de refter ).
  •    
  • Er wordt niets in de toiletten geworpen. Indien er iemand  betrapt wordt op het gooien van materiaal dat niet thuis hoort in een toilet (  rollen toiletpapier, fruit, …. ), dan wordt die leerling ingezet om dit er ook  weer te halen. Indien dit herhaaldelijk gebeurt, dan kan de leerling ook  aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de ontstopping. De ouders  worden hiervan dan op de hoogte gesteld.
  •  
   
 • Speelgoed en waardevolle voorwerpen
 •  
      
  • Ruilkaarten, verzamelprentjes, speelgoedwapens, ….zijn  verboden.
  •    
  • Gsm en ander elektronisch materiaal zijn niet  toegelaten ( zie 3.2.7 ).
  •  
   
 • Om  veiligheidsredenen wordt er niet met harde of lederen ballen gespeeld tijdens  de speeltijd. 

In het  schoolrestaurant

   
 • Bij het belsignaal  stellen de leerlingen van de derde graad zich per klas op onder de luifels
 •  
 •  De leerlingen komen op het signaal van de  leerkracht de refter binnen per klas en vullen de tafels aan. Zij gaan achter  een stoel staan van de juiste tafel (soep, warme maaltijd, boterhammen,…) en  gaan pas zitten bij volledige stilte.
 •  
 • Wij verwachten van  onze leerlingen goede tafelmanieren. De leerkracht zal die in het begin van het  jaar nogmaals met de leerlingen overlopen.
   
 • Gezien de grootte  van de groep verwachten wij van onze leerlingen dat ze ook stil zijn tijdens de  maaltijd en op hun plaats blijven zitten.
 •  
 • De leerlingen van  de warme maaltijd worden aan tafel bediend. Wanneer hun bord leeg is wordt het  aan het tafeleind (kant van de keuken) verzameld en door de  tafelverantwoordelijke naar de keuken gebracht.
 •  
 • Wanneer iedereen klaar  is, stellen de leerlingen zich op achter hun stoel.
 •  
 • Wanneer het  volledig stil is, kunnen de leerlingen per tafel naar buiten gaan voor het  toiletbezoek.
 •  
 • Acht leerlingen  maken na de maaltijd mee de refter klaar voor de tweede shift.

In de bus
  De tien geboden  van de bus :
  1.  Rustig opstappen.
  2.  De chauffeur en /of leerkracht vriendelijk  begroeten ( vb : “ goedemorgen”)
  3.  Niet eten en/of drinken.
  4.  Boekentassen, zwemzakken e.d. worden aan de  voeten of op de schoot geplaatst. ( Niet in de gang – VEILIGHEID)
  5. Zachtjes  praten met eventuele buur mag. Indien er na drie opmerkingen nog teveel lawaai  is, wordt er volledige stilte gevraagd in de bus.
  6.  Tijdens de rit blijft iedereen zitten! Als de  bus stopt, enkel rechtstaan op teken van de leerkracht – VEILIGHEID.
  7.  De bus rustig verlaten en in rij op de  afgesproken plaats gaan staan.
  8. Oudere kinderen helpen de kleintjes.
  9.  Verloren voorwerpen naar de chauffeur brengen.
  10. Indien  er niemand staat te wachten aan de afstapplaatsen zoals afgesproken met de  ouders, brengen de busbegeleiders de leerlingen mee terug naar school.

Bij het begin en  het einde van de lessen en activiteiten

   
 • We vragen aan onze  leerlingen (en ouders) om 5 minuten voor de schoolbel rinkelt  aanwezig te zijn op school zowel ’s morgens  als ’s middags
 •  
 • Bij het eerste  belsignaal gaat iedereen in de rij staan. Bij het tweede vragen we stilte!
 •  
 • Ouders nemen  afscheid van hun kinderen aan de schoolpoort. Indien er iets aan de leerkracht  gegeven dient te worden kan dit via het secretariaat.
 •  
 • In de gebouwen van  de school is het stil en wandelen onze leerlingen in rij van en naar hun klas  onder begeleiding van de klastitularis.
 •  
 • We houden voldoende  afstand tussen de rijen van de verschillende klassen en stoppen regelmatig op  signaal van de leerkracht.
 •  
 • In de gang hangen  we onze jassen in stilte aan de kapstok.
 •  
 • Vervolgens vormen  we opnieuw een rij, waarna we op teken van de leerkracht rustig de klas kunnen  binnengaan.
 •  
 • In het begin van  het jaar melden de ouders ( via formulier in bundel “aanvang schooljaar” ) hoe  de kinderen naar huis mogen gaan. Indien er hier uitzonderingen op zijn, dienen  die in de agenda of via een briefje gemeld te worden.
 •  
 • Kinderen die alleen  naar huis mogen gaan dienen de KORTSTE weg naar huis te nemen.
 •  
 • Er zijn twee avondbellen  : bij de eerste bel komen de leerlingen naar buiten en plaatsen zich in de   juiste rij op de speelplaats.

             Bij de  tweede bel worden de poorten geopend en kunnen de ouders hun kinderen bij de  leerkracht komen afhalen.         

Tijdens de  opvang

   
 • De  leerlingen die in de opvang blijven worden opgesplitst in 2 groepen: de  kleuters en de lagere.
 •  
 • De  kleuters : de kleuters die in de bewaking blijven, gaan onder begeleiding naar  het kleutergebouw. Ze blijven daar spelen tot 17.30. Nadien worden ze tot 18.00  opgevangen in de refter samen met het lager.
 •  
 • Het  lager : de leerlingen van het lager die in de bewaking blijven, verzamelen om  15.20 uur op het voetbalveld en worden daar opgevangen door de  verantwoordelijke voor de nabewaking.

             De leerlingen van het lager maken in de  refter hun huiswerk. Dit gebeurt in stilte en met het nodige respect voor de  andere leerlingen. Kinderen die geen taken hebben, houden zich in stilte bezig.
               De kinderen die klaar zijn, mogen  indien de weersomstandigheden dit toelaten, buiten spelen.

   
 • De       kinderen die in de bewakingen luisteren naar de verantwoordelijke van de       bewaking.
 •  
 • Gelieve       einduur van de bewaking te respecteren. Indien u opgehouden bent en het       einduur niet haalt, moet u de school verwittigen. Bij het herhaaldelijk te       laat komen, wordt het stappenplan i.v.m. de bewakingen gestart. Dit       stappenplan wordt meegegeven bij het begin van het schooljaar.
 •  
 • De       naschoolse bewakingen zijn betalend en worden gefactureerd.

Buitenschoolse  activiteiten

   
 • De klastitularis behoudt zich, in  overeenstemming met de directie, het recht voor moeilijk hanteerbare leerlingen  uit te sluiten van buitenschoolse activiteiten.   In voorkomend geval zullen de leerlingen in kwestie op school worden  opgevangen, hun ouders zullen van de beslissing op de hoogte worden gebracht.
 •  
 • De leerlingen dragen een aangepaste en  behoorlijke kledij tijdens de buitenschoolse activiteiten.  Indien vooraf richtlijnen werden verstrekt in  verband met de kledij houden zij daar rekening mee.
 •  
 • De leerlingen hanteren een beschaafde  taal en eerbiedigen andermans eigendom.
 •  
 • Tijdens de activiteiten houden zij zich  strikt aan de richtlijnen van hun begeleider.
 •  
 • Leerlingen dienen na een buitenschoolse  activiteit stipt te worden afgehaald.

INGEVAL  VAN OVERTREDING kan de betrokken leerling door de directie of een personeelslid  worden gesanctioneerd.  De ouders worden  bij de aanvang van het schooljaar geïnformeerd over de aard van de mogelijke  sanctie (sanctie uiteraard in evenredigheid tot de begane overtredingen).